روان سازها و فوق روانسازها

فوق روان ساز بتن

فوق روانساز بتن یک مواد افزودنی بتن است که فوق روانساز اصلاح شده نسل سوم است که بر پایه  تکنولوژی تولیدو پلیمرها با درجات بالای پلیمریزاسیون و وزن مولکولی خاصی تولید شده است. دست آوردها و یافته های علم در فوق روانساز بتن خالص، سازی های شیمیایی که دارای عمده ترین خاصیت است در بهبود خواص این مواد به عنوان مواد افزودنی فوق روانساز بتن را به عهده خواهد داشت که در تولید فوق روانساز بتن به آن توجه شده و این امر باعث شده تا نسبت به مواد با پایه مشابه متفاوت شود.

 موارد کاربرد فوق روانساز بتن: فوق روانساز بتن  یا سوپر روان ساز بتن آماده با مسافت های حمل طولانی استفاده می شود. فوق روانساز بتن ریزی در هوای گرم کاربرد دارد. فوق روانساز بتن در بتن حجیم به کاربرده می شود. فوق روانساز در بتن های خود تراز شونده و خود متراکم شونده استفاده می شوند. فوق روانساز در بتن ریزی برای مقاطع با آرماتورهای متراکم کاربرد دارد. در بتن های میکروسیلیسی از فوق روانساز استفاده می شود. از فوق روانساز در کف های سخت صنعتی استفاده می شود.

فوق روانساز بتن مذکور باعث تسهیل درعملیات پمپ بتن می گردد.

نکات ایمنی فوق روانساز بتن یا سوپر روان کننده بتن: فوق روانساز بتن به نباید با چشم تماس پیدا کند. بنابراین استفاده از عینک ایمنی الزامیست. از تماس مواد با پوست خصوصاً تماس مداوم جلوگیری کنید و کار از دستکش استفاده نمایید. در صورت تماس مواد افزودنی بتن با چشم، چشم را با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید. در صورت تماس با پوست آن را با آب و صابون بشویید و در صورت بروز حساسیت به مراجعه پزشک کنید.

مطالب مرتبط