واتر استاپ و اسپیسر

واتر استاپ های مسی

واتر استاپ ها جهت آب بندی درزهای ایجاد شده در مراحل مختلف بتن ریزی وهمچنین درزهای انبساط بین قطعات سازه های انتقال آب مورد استفاده قرار می گیرند.دراین مقاله مکانیزم رفتار واتر استاپ ها ؛ روابط فیزیکی مربوطه ؛ تطابق رفتار واتر استاپ ودرزه ؛ تاثیر شرایط تکیه گاهی و فشار داخلی سازه بر درزها ؛ تاثیر دمای هوا در زمان اجرامورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس آن آیتم های مربوط به تعیین عرض و نوع واتر

استاپ ها و همچنین لزوم بکار گیری واتر استاپ های مسی در سازه ها و شرایط خاصمطرح گردیده و نهایتا نکاتی در خصوص اجرای واتر اس تاپ های مسی ؛ بکار گیری آن درسازه های سیفون پروژه کانال انتقال آب چالوس و بر آورد هزینه ها ارائه گردیده است

لزوم بکار گیری واتر استاپ ها مسی:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺮﻧﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛ ﺮﻧﺶ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻭﺍﺗﺮ ﺍﺳﺘﺎﭖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺗﺮ ﺍﺳﺘﺎﭖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻓـﺮﻡ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ؛ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ؛ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻭﺍﺗﺮ ﺍﺳـﺘﺎﭖ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻭﺭﻕ ﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﺩﻭﺍﻡ ؛ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧـﻮﺭﺩﮔﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ؛ ﺩﺭ
ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺲ ﺍﺳﺖ . ﻟﺬﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻕ ﻫـﺎﻱ ﻣﺴـﻲ ؛ ﻭﺍﺗـﺮﺍﺳﺘﺎﭖ ﻫﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻜـﺎﻥ ﺟـ ﺎﻧﺒﻲ ﻭ ﻗـﺎﺋﻢ
ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *