ملات ها و اندودهای آماده

اﻧﺪودﻫﺎي ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

فراورده های ﮔﭽﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪودﻫﺎي ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻧﺎزكﻛﺎري در اﻧﺪودﻛﺎري دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﻛﺮدن اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎ / اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ، ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ  ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻳﮋهاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﺪودﻫﺎي ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

اﻧﺪودﻫﺎي ﮔﭽﻲ و اﻧﺪودﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﮔﭽﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي دﺳﺘﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ را ﻧﻴﺰ، درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد.

اﻧﺪودﻫﺎي ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه ﻫﺎي ﮔﭽﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ

فرآوردهﻫــﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨــﺪ بلـﻮكﻫــﺎي ﮔﭽــﻲ، ﺻــﻔﺤﺎت روک دار ﮔﭽــﻲ، ﺑــﺮاي اﻧــﺪودﻛﺎري ﺑــﺎ ﮔــﭻ اﻟﻴــﺎف دار و

ﺳﻘﻒ ﭘﻮش ﻫﺎي ﮔﭽﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻛـﺎرﺑﺮد دارد .

آﻫﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ (ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ) را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﭻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *