افزودنی بتن

هاردنر اپوكسی

مقاومت شیمیائی مناسب به همراه مقاومت مكانیكی عالی و چسبندگی سطحی فوق العاده هاردنر اپوكسی ، این

امكان را فراهم آورده كه از آن بتوان در كلیه سطوحی كه در مجاورت مواد شیمیائی متوسط ( اسیدها و قلیاهای متوسط) قرار دارند ، براحتی استفاده کرد.

موارد کاربرد هاردنر اپوكسی

هاردنر اپوكسی بعنوان روكش سطوح صنعتی كه در مجاورت اسیدها و قلیاهای متوسط قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

هاردنر اپوكسی بعنوان روكش سطوحی كه در مجاورت الكلها ، حلالها و نمكها قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد .

هاردنر اپوكسی بعنوان روكش سطوحی كه در مجاورت مشتقات نفتی قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

هاردنر اپوكسی بعنوان روكش سطوحی كه در آن مقاومت های مكانیكی و شیمیایی به همراه استانداردهای بهداشتی همواره مورد نیازاست، مورد استفاده قرار می گیرد .

هاردنر اپوكسی بعنوان ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﺟﻬـﺖ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪن آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت اﭘﻮﻛسی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی درﺧﻮاﺳتی

– ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده هاردنر اپوكسی درﻣﻘﺎﺑـﻞ آب،ﻫﻮا و ﺳـﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد روی ﺳﺎزﻫﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﺧﺎرجی وداﺧلی ﻣﺨﺎزن و ﻣﻨﺎﺑﻊ.

هاردنر اپوكسی بعنوان ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎی ﻧﮕﻬـﺪاری روﻏـﻦ و آﺳـﻴﺎب ﻫـﺎی ﻛﺎﻏـﺬ ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺮق ،ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب …

ﻧﻜﺎت ﻓنی هاردنر اپوكسی

– ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد هاردنر اپوكسی ، درب ﻣـﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه را ﻣﺤﻜـﻢ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

– ﻗﺒﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد هاردنر اپوكسی در ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﻛـﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻧﻢ و رﻃﻮﺑﺖ در ﺳﻄﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

– درﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد هاردنر اپوكسی ، از دﺳـﺘﻜﺶ ﺻـﻨﻌتی و ﻣﺎﺳـﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

– ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد هاردنر اپوكسی ، ﻇـﺮف و اﺑـﺰار ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺗﻴﻨـﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻴﺪ.

– درﺻﻮرت ﺳﺮد ﺑﻮدن ﻣﻮاد هاردنر اپوكسی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ میﺷﻮد، از ﺣﺮارت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

– ﻗﺒﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد هاردنر اپوكسی ، ﺳـﻄﺢ را از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﭼﺮبی و آﻟﻮدگی ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *