افزودنی بتن

خواص و اثرات افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات

– تمام دسته بندی های افزودنی های کاهنده آب به صورت غیر قابل بازگشتی روی سیمان پرتلند هیدارتی جذب شده اند. این مورد به طور تجربی با افزودن مقادیر بیشتر از حلال در طی فرآیند تعیین رونشین شدن هم دمایی نشان داده می شود، در جذب فیزیکی صحیح باید روند هم دماهای اصلی پی گیری گردد، اما همان طور که برای کلسیم لیگنوسولفونات در هیدرات های شش تایی C3A نشان داده شده است، تقریباً هیچ تمایلی برای جذب وجود ندارد. همچنین نشان داده شده است که جذب روی فاز C3S هیدرات شده برای مصالح لیگنوسولفونات کلسیم غیر قابل بازگشت است.

– میزان کلسیم افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن جذب شده برای هیدراته کردن سیمان تقریباً مستقل از نسبت آب به سیمان اولیه در بازه 4/0 تا 5/1 می باشد.

اسید هیدروکسی کربوکسیلیک (اسید سالیسیک) یک توده همگن از واکنش با هیدرات های C3A جداسازی شده است.

– تحلیل حرارتی دیفرانسیلی از شکل گیری یک توده میان هیدرات های S3C و لیگنوسولفونات کلسیم حاکی است.

– طبق تحقیقات بدست آمده با رونشین شدن هم دمایی متداول یک سطح پوششی فزاینده تا حدود 25/0 الی 50/0 درصدی از افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن بوده که در آن یک لایه یک مولکولی ناقص تشکیل می شود.

– ظاهراً به دلیل اینکه C3A با سرعت بالاتری هیدراته می شود، لیگنوسولفونات بیشتر توسط C3A هیدارت شده در قیاس با C3S هیدارت شده جذب می شود. همچنین نشانه هایی هست که در مورد لیگنوسولفونات، رونشین شدن هم دمایی میانی حاکی از آن است که بعضی واکنش های مستلزم گروه های هیدروکسیل هستند.

– با اضافه شدن افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن به ذرات معلق سیمان، انباشت های (کلوخه ها) ذرات سیمان به ذرات ریزتر و کوچکتر پراکنده شده و می تواند به روشنی در عکس میکروسکوپی هم دیده شود (چنان که در شکل 21-1 مشاهده می گردد). حداکثر پراکندگی در سطحی 3/0 الی 5/0 درصد بر حسب وزن افزودنی لیگنوسولفونات کلسیم رخ می دهد که حاکی از حضور در سطحی حدود 2/0 تا 4/0 درصد افزودنی لیگنوسولفونات کلسیم است. جداسازی ذرات منجر به افزایش در مساحت سطح سیستم تا حدود 30 الی 40 درصد می شود که ممکن است نرخ سرعت بالاتری از هیدراتاسیون سیمان را پس از دوره دیرگیرکنندگی اولیه نشان دهد.

29

برای آشنایی با فرمولاسیون افزودنی لیگنوسولفونات ها و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *