افزودنی بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن و سیمان پرتلند

 1- در حضور افزودنی های کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات سدیم که دارای ترکیب 6/57% اسید لیگنوسولفونیک افزودنی های کاهنده آب بتن، 6/11% شکرهای کاهنده افزودنی های کاهنده آب بتن، 5/18% خاکستر می باشند، تأثیر منحنی تکامل حرارتی تحت شرایط هم دما در شکل 24-1 نشان داده می شود.

scan0011

این نتایج حاکی از آن است که در قله دوم به عنوان مثال هیدراتاسیون فازهای C2S و C3S کند می شود، حال آنکه فازهای مذکور افزودنی های کاهنده آب بتن در قله سوم تسریع می گردند. بعضی نتایج برای سدیم گلوکونات افزودنی های کاهنده آب بتن مقادیر حداقل به دست آمده تا پایان قله دوم می باشد. در نتیجه به نظر می رسد که افزودنی های کاهنده آب بتن در واکنش اترنیگیت، به خصوص در تبدییل ارترنیگیت به مونوسولفات دخالت می کند.

2- نکته ای که در قسمت (1) قابل تأمل است، تجزیه ترکیبات C3A و آب در زمان های گوناگون در حضور یا عدم حضور گچ و کلسیم لیگنوسولفونات افزودنی های کاهنده آب بتن (CLS) است. لیگنوسولفونات کلسیم افزودنی های کاهنده آب بتن صرفاً تبدیل C3A را به فرم هیدارت شده پایدار C3AH6 به طریقی مشابه با گچ به تأخیر می اندازد را تقویت می نماید. به علاوه سرعت صفحات شش گوشه هیدارت های C4AH8 در حضور لیگنوسولفونات کلسیم افزودنی های کاهنده آب بتن کم ضخامت هستند، که ممکن مسبب افزایش در مقاومت مشاهده شده باشند.

3- تا جایی که به فرآورده های هیدارتاسیون نهایی سیمان پرتلند معمولی مرتبط است، نشانه ای از کالری سنجی هم دما وجود دارد که تفاوت خیلی اندکی در حضور یا عدم حضور افزودنی کاهنده آب سنجی هم دما وجود دارد که تفاوت خیلی اندکی در حضور یا عدم حضور افزودنی های کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات کلسیم دارد. در این کار حرارت در واحد آب ترکیبی هیدارت برای دو سیمان پرتلند تعیین شده است. رابطه میان میزان حرارت به دست آمده و میزان آب ترکیبی با سیمان پرتلند حفظ می گردد، اعم از آنکه افزودنی های کاهنده آب بتن حضور داشته باشد یا نباشد. این کار همچنین حاکی از آن است که کندگیر شدن در مراحل اولیه سیمان پرتلند با تسریعی که در زمان بعدی سیمان پرتلند صورت می گیرد جبران می گردد.

4- در حضور لیگنوسولفونات کلسیم افزودنی های کاهنده آب بتن ، ژل هیدارت سیلیکاتی کلسیم از فازهای C3S و C2S تمایل به داشتن سهم بزرگتری از نوع ساختار شناسی ورق جمع شده نسبت به سیستم متناظر بدون افزودنی های کاهنده آب بتن را دارد. این مشاهده تنها در غلظت های بالای لیگنوسولفونات کلسیم افزودنی های کاهنده آب بتن در ناحیه دو یا چهار برابر پیمانه مصرفی معمولی صورت می گیرد. این نوع ساختار شناسی به نوعی دارای پتانسیل خشک شدگی (آب از دست دادگی) بیشتری از دیگر انواع هیدارت ژل C-S-H دارد و می تواند دلیلی بر چرایی جمع شدگی های گاه به گاه ناشی از خشک شدگی زیادی سیمان پرتلند باشد که در حضور افزودنی های کاهنده آب بتن مشاهده می گردد.

5- اضافه شدن لیگنوسولفونات کلسیم یا یک افزودنی های کاهنده آب بتن اسید هیدروکسی کربوکسیلیک به سیستم های سیلیکات سه کلسیم می تواند ساختار شناسی کلسیم هیدروکسید برایند را برای یک لیگنوسولفونات کلسیم افزودنی های کاهنده آب بتن ، از میان چهار لیگنوسولفونات کلسیم ساختار شناسی بلورهای هیدروکسید کلسیم را تغییر داد. علاوه بر این به نظر می رسد که اضافه شدن لیگنوسولفونات کلسیم با یک افزودنی های کاهنده آب بتن تأثیری روی تعداد بلورهای در واحد حجم هم دارد. اگرچه که باز هم این مورد می تواند بسته به اینکه نوع ماده مورد استفاده چه باشد، افزایش یا کاهش یابد.

افزودنی های کاهنده آب بتن با جذب قدرتمند در نظر گرفته می شود که بر فرآورده های هیدراتاسیون اولیه فاز C3A و تا حدی با فرآورده های هیدراتاسیون اولیه C3S برای تشکیل یک لایه افزودنی های کاهنده آب بتن در سطح مشترک آب- سیمان پرتلند عمل کنند. این لایه تا حد زیادی با گروه های COO و SO3 باردار خواهد شد تا بار فاز محلول را در سطح ذرات سیمان پرتلند افزایش دهد. این نتایج در رانش ذرات توسط الکترواستاتیک معنا می یابد و اصطکاک میان ذره ای در سیستم کاهش می یابد بنابراین انرژی لازم برای القاء جریان به سیستم هم کاهش می یابد. به طور خاص در جاهایی که لایه های مولکولی چند تایی مورد نظر هستند، این احتمال وجود دارد که ممانعت فضایی هم عاملی در این جهت باشد. حضور افزودنی های کاهنده آب بتن در سطح وابسته به نیروهای بین افزودنی های کاهنده آب بتن و سطحی بوده که برای نفوذ  فرآورده های هیدراتاسیون ایجاد یک مانع اضافی می کند، در نتیجه می تواند طول دوره نهفتگی (Domercy period) را افزایش می دهد. به دلیل حضور مواد رقیب در کارگاه ها (به خصوص در فاز C3A) واکنش های میان C3A و گچ در مراحل اولیه اندکی اصلاح شده اند، اگر چه فرآورده های کلی واکنش خیلی به هم شبیه هستند.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *