افزودنی بتن, خصوصیات بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر تغییر شکل بتن

تغییر شکل بتن تحت شرایط اشباع شده

تحت شرایط اشباع در جایی که هیچ وزنی به علت تبخیر آب وجود ندارد، تغییر حجم اندکی برای افزوودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی در نمونه های خمیر سیمانی داریم. همچنین افزودنی های کاهنده آب بتن تسریع کننده لیگنوسولفوناتی با افزوده شدن کلسیم کلرید یا تری اتانولامین افت وزنی را تجربه نمی کنند. (شکل 1 -47).

12

این موضوع با جزئیات بیشتر برای یک ماده افزودنی کاهنده آب تن هیدروکسی کربوکسیلیکی عاری از مواد تسریع کننده اضافی مورد مطالعه قرار گرفته است. هیچ یک از خصوصیت های جمع شدگی یا تغییر شکل بتن با افزوده شدن ماده افزودنی به طور محسوسی تغییر نکرده و تا حدی زیادی تابع انبساط حرارتی بتن نهایی می باشد.

تغییر شکل بتن تحت شرایط نزدیک به اشباع (RH 98% با استفاده از افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی مورد مطالعه واقع شده است. یک افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات با افزوده شدن کلسیم کلرید و یک افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات با افزوده شدن تری اتانولامین بررسی شده است. طرح های اختلاط استفاده شده در این کار دقیقاً مشابه با هر اختلاط دیگری است. در نتیجه افزودنی کاهنده آب بتن به عنوان افزودنی های مستقیم برای افزایش کارایی بتن استفاده می شوند. تنها افزایش اندکی در تغییر شکل بتن برای مخلوط ساده در هر یک از انواع افزودنی کاهنده آب بتن وجود دارد.

ارزیابی آماری بر روی افزودنی کاهنده آب بتن از همه نتایج حاکی از آن است که در 90 درصد موارد هیچ تفاوت محسوسی در تغییر شکل بتن وجود ندارد.

تغییر شکل بتن تحت شرایط خشک

در این شرایط که رطوبت بتن از دست رفته، به هر مقدار تغییر شکل بتن تحت شرایط بارگذاری شده یا بارگذاری نشده می تواند اتفاق بیافتد. به سختی می توان گفت که چه درجه ای از رطوبت نسبی سازه بتنی در کاربردهای واقعی در معرض قرار می گیرد، اما قطعاً برای تغییر شکل بتن بخش های نازک یا نزدیک سطح بخش های بزرگ، مبادله قابل توجهی در آب به علت تغییر شرایط اقلیمی رخ خواهد داد. اگرچه برخی موارد استثناء هم در این باره وجود دارد، اما عموماً توافق هست که تغییر شکل بتن تابعی از مکانیسم ساختاری یکسانی است و اینکه تأثیر دیگر عوامل همچون افزودنی کاهنده آب بتن بر جمع شدگی و خزش به شیوه ی مشابهی مؤثر است. همان گونه که پیش تر هم بیان شد، افزودنی کاهنده آب بتن به همراه نوع افزودنی، فاکتورهایی هستند که در تعیین اثرات بر روی تغییر شکل بتن اثرگذار هستند.

افزوده شدن مستقیم افزودنی کاهنده آب بتن، کارایی بتن را افزایش می دهد. تأثیر همه انواع افزودنی کاهنده آب بتن تحت این شرایط، افزایش تغییر شکل بتن می باشد. افزایش های قابل توجه در تغییر شکل بتن در حضور افزودنی کاهنده آب بتن حاوی کلسیم کلرید و تری اتانولامین به روشنی مشخص شده است.

اضافه شدن افزودنی به همراه کاهش همزمان در میزان سیمان

با این کار مخلوط هایی ایجاد می شوند که دارای مقاومت های 82 روزه و خصوصیات کارایی بتن مشابه با بتن کنترلی ساده دارند. با توجه به تغییر شکل بتن به نظر می آید که مواد افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی استفاده شده به این شکل، تغییرات خیلی اندکی در خصوصیات تغییر شکل بتن صورت می دهند. با این وجود، در مواردی که تری اتانولامین و کلسیم کلرید برای ایجاد مواد تسریع کننده ضافه شوند، امکان افزایش در تغییر شکل بتن وجود دارد. تحقیقات صورت گرفته روی افزودنی کاهنده آب بتن اسیدهای هیدروکسی کربوکسیلیک نشان می دهند، که حتی در مخلوط های متناظر امکان این  هست که افزایشی در تغییر شکل بتن شاهد باشیم، مجموعه نتایج حاصل حاکی از آن است که با توجه به شرایط مختلف آزمایش، که به سختی می توان مقایسه صورت داد، و تنها روندهای کلی قابل مشاهده است .

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *