افزودنی بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر دوام بتن

مخلوط های حاوی افزودنی کاهنده آب بتن با پایه لیگنوسولفونات و اسیدهای هیدروکربوکسیلیکی ترکیب شده با بتن به همراه هوای محبوس لحاظ شده اند و برای دوام ذوب- انجماد با مخلوط های مستقیم محبوس کننده هوا مقایسه می شود. تمامی بتن ها برای داشتن 5 الی 7 درصد هوا در حالت شکل پذیر طرح شده اند و چرخه ذوب- انجماد با استفاده از یک واحدی که الزامات ASTM-C666-92 را برآورده کند، انجام شد. تیرها تا 300 مرتبه در چرخه های ذوب- انجماد آزمایش شدند و تغییرات در فرکانس طولی اصلی و افت وزن تعیین شد. تغییرات در فرکانس برای تعیین فاکتور دوام بتن استفاده شد و افت وزن به عنوان معیاری از تخریب سطح استفاده شد. دوام بتن – چرخه های ذوب- انجماد توسط فاکتور دوام بتن اندازه گیری شده با کاهش در نسبت آب به سیمان به علت حضور افزودنی کاهنده آب بتن از هر دو نوع ارتقاء می یابد. ابزار اندازه گیری فاکتور دوام بتن (یعنی تغییر در فرکانس شدید) حاکی از آن است که یکپارچگی درونی مصالح در سطح به نوعی بی نتیجه است و هیچ ارتقایی در مقاومت به دست نمی آید. داده های مربوط به ذوب- انجماد منتشر شده در برگیرنده مقایسه ای از بتن عاری از افزودنی کاهنده آب بتن به همراه بتن محبوس کننده هوا به نسبت با کیفیت مشخصه بتن روسازی محیطی از سازمان UK با استفاده از رزین های چوبی و خنثی شده و یک افزودنی کاهنده آب بتن محبوس کننده هوا بر اساس اسید هیدروکسی کربوکسیلیک می باشد. بر اساس آزمایش های اتساع ذوب- انجماد بر اساس استاندارد بریتانیا با استفاده از چرخه دمایی تحت آب و همچنین یک آزمایش کاندایی با استفاده از چرخه تحت آب نمک انجام گرفته، که اندازه گیرهای مقیاس سطحی حاکی از بهبود در بتن کنترلی و بتن محبوس کننده هوای مستقیم می باشد.

در مورد افزودنی کاهنده آب بتن محبوس کننده هوا، یافتن داده های مربوط به مخلوط های بتنی که خواص کارایی بتن و دوام بتن در معرض سیکل ذوب- انجماد قرار گرفته باشدف امری دشوار است. حداقل زمانیکه مقاومت مشابه با مقاومت بتن کنترلی که حاوی سیمان بیشتر و بدون افزودنی کاهنده آب بتن باشد، ظاهراً هیچ اثر مخربی روی دوام بتن در چرخه ذوب- انجماد به وجود نمی آید.

از ارزیابی داده های بدست آمده از در این بخش از مخلوط بتن با یک افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی می توان نتیجه گرفت که اسید هیدروکسی کربوکسیلیک (که از نوع محبوس کننده هواست) در چرخه ذوب- انجماد نباید منجر به هیچ اثر تخریبی در دوام بتن گردد. در واقع نشانه های جدی وجود دارد که وقتی افزودنی کاهنده آب بتن به عنوان ابزاری در کاهش نسبت اب به سیمان استفاده شود یا کاهش مقدار سیمان به کار گرفته شود، بتن با دوام بیشتری حاصل می شود.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *