افزودنی بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر نقش بتن

یکی از وظایف اصلی بتن در سازه های باربر حفاظت از فولاد تعبیه شده در آن است تا بتواند مقاومت کششی مصالح سیمانی را افزایش دهد. فولاد چنانچه در معرض هوا و آب قرار گیرد دچار زنگ زدگی می شود (یک واکنش الکتروشیمیایی)، فرآورده های این واکنش دارای چگالی پایین تری از فولادهای اصلی هستند. نیروهای انبساطی ایجاد شده منجر به تنش هایی می شود که به صورت داخلی اعمال می شود، بنابراین بتن در کشش شکست می خورد، که موجب می شود تکه های بزرگی در سطح دچار شکستگی شوند. از این دیدگاه، نسبت های آب به سیمان در پایین ترین حد ممکن حفظ می گردد تا از ورود آب جلوگیری شود و یک پوشش حداقلی از بتن روی آرماتورها اغلب مشخص می شود. به منظور مطالعه اثراتی که افزودنی کاهنده آب بتن بر نقش بتن در حفظ آرماتور فولادی دارند نیاز است که جنبه های زیر را در نظر بگیریم.

اثر افزودنی کاهنده آب بتن در نفوذپذیری بتن

حتی زمانیکه میزان سیمان کاهش می یابد، کاهش در نسبت آب به سیمان با استفاده از افزودنی کاهنده آب بتن در کاهش نفوذپذیری بتن سودمند می باشد، در حالی که کارایی بتن و خصوصیات مقاومتی مخلوط های متناظر حاوی افزودنی کاهنده آب بتن حفظ شده و هیچ تأثیر نامطلوبی بر نفوذپذیری به وجود نمی آید.

افزودنی کاهنده آب بتن – حمله شیمیایی بر آرماتور

اعمال یک افزودنی کاهنده آب بتن در رابطه با حمله به آرماتور می تواند در واکنش شیمیاییی مستقیم با فولاد یا به طور جایگزین در خرابی لایه غیر فعال، توسط بتنی که به طور معمولی از خوردگی در حد فاصل سیمان یا فولاد جلوگیری می کند در نظر گرفته شود. از این وجه هر ماده افزودنی کاهنده آب بتن تسریع کننده ی گیرش حاوی کلسیم کلرید می تواند تا جایی که استعداد آرماتور فولادی را برای خوردگی افزایش می دهد، زیان بار تلقی شود.

اثر زیان بار افزودنی کاهنده آب بتن حاوی کلسیم کلراید به طور خاص در مواردی که کلسیم کلرید در بتن به میزان بیش از 1 .5 درصد وزن سیمان است، مشاهده می شود.

برخی داده های در دسترس مربوط به مصالح افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی و شکل 1. 44 به ترتیب منحنی های پتانسیل- زمان را برای فولاد مدفون در خمیر سیمان حاوی قلیاب سیاه سولفیتی (یک لیگنوسولفونات غیر خالص) را در حالات مختلف نشان می دهد.

1

شکل 1. 46 منحنی های پتانسیل- زمان برای فولاد مدفون در خمیر سیمان حاوی 2 درصد کلسیم کلرید و غلظت های مختلف قلیاب سیاه نمایش می دهد. واضح است که افزودنی کاهنده آب بتن حاوی لیگنوسولفونات نه تنها بی حرکت ماندن فولاد مدفون را بهبود می بخشد، بلکه می تواند  با اثر کلسیم کلرید روی آن مقابله کند.

11

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر پیوند آرماتوری

پیوند میان بتن و آرماتور یک جنبه مهم مهندسی مواد مرکب است و هر لغزشی می تواند ایجاد جریان ورودی از هوا و رطوبت را آسانتر کرده که منجر به خوردگی می شود. اطلاعات از تأثیری که افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات کلسیم بر روی پیوند بتن و فولاد دارد و در یک بررسی خاص تأثیر قبل و بعد از اعمال جریان مستقیم متصل شده ای به دست آمده است. طبق نتایج بدست آمده ، حضور افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات کلسیم، مقاومت پیوند را در قیاس با کنترل روی دامنه ولتاژ اعمالی افزایش می دهد.

داده های مشابه دیگری برای افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی حاصل شده است که در آن سیمان و کارایی با کاهشی در نسبت آب به سیمان ثابت نگه داشته شده است

به استثناء آن دسته از افزودنی کاهنده آب بتن تسریع کننده که دارای کلسیم کلرید هستند، داده های ارائه شده در این بخش نشان می دهد که مواد شیمیایی لیگنوسولفوناتی مربوط به افزودنی کاهنده آب بتن به طور قطع هیچ گونه تسریعی در فرآیند خوردگی آرماتور ها به وجود نمی آورد. در مواقعی که از مواد شیمیایی افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی برای کاهش نسبت آب به سیمان استفاده شود، یک پوشش محافظ با دوام تر و نفوذپذیرتر را برای آرماتور تشکیل خواهد شد. از منظر طبیعت شیمیایی دیگر مواد (همچون اسیدهای هیدروکسی کربوکسیلیکی و پلیمرهای هیدروکسی شده) محتمل است که از این وجه اثر زیان باری نداشته باشند.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *