افزودنی بتن

اثر عامل هوازای بتن بر کارایی بتن

اگر اضافه شدن عامل هوازای بتن در یک سطح ثابت حفظ شود، یک مخلوط با کارایی بالاتر هوای بیشتری را نسبت به یک مخلوط با کارایی کمتر محبوس می کند. با این وجود، برای بتن با کارایی خیلی بالا با اسلامپ بزرگتر از 180 mm ، هوا با سرعت بیشتری قبل از ریخته شدن از دست می رود.

اثر دما بر میزان مصرفی عامل هوازای بتن

دمای بتن تأثیر برجسته ای بر میزان هوای محبوس بتن با اضافه شدن سطح استاندارد افزودنی عامل هوازای بتن دارد، هرچه دما بالاتر باشد، میزان هوای موجود پایین تر خواهد آمد. یک مجموعه متعارف از نتایج در شکل 3. 19 نمایش داده شده است. این تأثیر در مقادیر اسلامپ بالاتر بیشتر برجسته است.

1

نوع سنگندانه و میزان مصرفی عامل هوازای بتن

درشت دانه

هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد شکل درشت دانه یا ریشه ی آن به لحاظ زمین شناسی بر مقدار هوای محبوس و عامل هوازای بتن حاصل اثرگذار است. تنها استثناء وقتی است که سنگدانه های خیلی درشت زبر حاوی مقدار قابل توجهی گرد و غبار باشند و بتواند بر دانه بندی ریزدانه ها که در قسمت زیر مورد ملاحظه قرار می گیرد، اثر بگذارد.

2.

ریزدانه

مقدار هوایی که در بتن محبوس می شود با افزایش در میزان ماسه افزایش می یابد و این مورد در شکل 3. 20 برای طیفی از دانه بندی های ماسه در دو مخلوط بتنی نشان داده می شود. اصولاً هر گونه افزایش در میزان ماسه به اندازه 5% موجب افزایش در هوای موجود به قدر 1-1 ، 5% می گردد.رابطه ای میان اندازه حباب ها که می تواند در یک سیستم حاوی ریزدانه ها با قطر  جای بگیرد موجود است و از حدود 30 تا  تغییر می کند. چون سهم بزرگی از حباب های در بتن هوازا قطری کمتر از  دارد، روشن است که اندازه ذره، اهمیت قابل توجهی در تعیین مقدار عامل هوازای بتن دارد. در نتیجه حتی در میزان ماسه ثابت، افزایش ذرات با این اندازه منجر به افزایش در هوای موجود می شود. این تأثیر روی شماری از مقادیر سیمان در شکل 3. 21 نشان داده می شود.

3

اثر عامل هوازای بتن بر فیلرهای ریز و پزولان ها

وقتی مواد با ذرات ریز با قطری کمتر از  در طرح اختلاط لحاظ شود، مقدار عامل هوازای بتن باید برای یافتن هوای موجود مورد نیاز افزایش یابد. این تأثییر تا حد زیادی مستقل از نوع درشت دانه است. برخی نتایج در شکل 3. 32 نشان داده شده است، که در آن مشخص است که تأثیر در حالت خاکستر بادی و پومیس قابل توجه است.

6.

اگرچه این ارقام مربوط به جایگزینی مقادیر بالای مواد سیمانی هستند، حتی در جایگزینی معمولی سطوح % 30- 20 خاکستر بادی، بتن مستلزم مقدار سه یا چهار برابر عامل هوازای بتن در قیاس با یک بتن عاری از خاکستر بادی برای محبوس کردن همان حجم هوا می باشد. تأثیر خاکستر بادی به عنوان عامل هوازای بتن بر هوای محبوس وابسته به میزان کربن موجود آن است. (-LOI افت در احتراق).

اثر مواد افزودنی کاهنده آب بر عامل هوازای بتن

چنانچه بتن هوا داده شده حاوی یک عامل کاهنده آب از لیگنوسولفوناتی یا اسیدهیدروکسی کربوکسیلیک باشد، کاهش % 60-50 در مقدار عامل هوازای بتن می تواند در قیاس با یک مخلوط عاری از عامل کاهنده آب صورت بپذیرد.

پایداری عامل هوازای بتن

پس از برداشتن بتن، از میکسر، تکنیک های جابجایی، حمل و ریخته شدن بعدی می تواند موجب کاهش هایی در هوای موجود و در خصوصیات هوای منفذی شود. با این وجود باید توجه داشته باشیم که اندازه گیری هوای موجود معمولاً از طریق روش فشاری است که شامل مرحله تراکم نیز می شود، در جاییکه منفذهای بزرگ که می تواند در حمل از دست برود، پیش از اندازه گیری برطرف می شوند. از این وجه همان طور که در شکل 3. 23 هم نشان داده می شود، افت ها در طی حمل و جابجایی معمولاً کمتر از %6/0 حجم بتن است.

4

افت های هوای محبوس در بتن ریخته شدن لرزشی می تواند قابل ملاحظه باشد. نتایج در شکل 3. 24 نشان داده شده است.

5

توزیع اندازه فضای متخلخل همچنین عوض می شود لرزش عمدتاً فضاهای متخلخل با قطر بزرگتر را از بین می برد.اثر عامل هوازای بتن روی (الف) فاکتور تراکم بتن و (ب) زمان های و به بتن های گوناگون (Cornelius) به منظور حداقل سازی افت های هوا، بتن هوا داده شده باید با لرزش حداقلی 5 الی 15 ثانیه ای متراکم شود.

عامل هوازای بتن / کارایی بتن

حضور عامل هوازای بتن منجر به افزایش در کارایی بتن می گردد. این در تناقض آشکار با اثر ضخیم شدگی خمیر می باشد. در واقع این امربه دلیل افزایش در حجم خمیری است که نسبت حجم خمیر به سنگدانه را تغییر می دهد، که مربوط به روغن کاری ذرات ریز دانه و درشت دانه توسط حباب های هوای بسیار ریز است. افزایش در عامل هوازای بتن به میزان %5 حجم بتن، منجر به افزایشی در فاکتور تراکم بتن به اندازه 06/0 می شود. افزایش عامل هوازای بتن معمولاً در اسلامپ از 12 تا 50 میلی متر خواهد بود.

به منظور حفظ کارایی بتن اصللی، بسته به میزان هوا و سیمان، کاهش در نسبت آب به سیمان می تواند از %15- 5 صورت بگیرد. رابطه آن در شکل 3. 27 نشان داده می شود.

4

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *