افزودنی بتن, مواد آب بندی

اثر مقاوم کننده بتن برابر رطوبت بر خصوصیات بتن

اثرات مقاوم کننده ها در برابر رطوبت بر سیستم آب- سیمان

داده های منتشر شده چندان زیادی درباره اثری که مواد افزودنی مقاوم کننده بتن در برابر رطوبت، بر خمیرهای سیمانی دارند، در مقایسه با عوامل کاهنده آب و عامل هوازای بتن وجود ندارد. اما به مواردی می توان اشاره کرد.

اثر مقاوم کننده بتن برابر رطوبت بر جدایی شیرابه از سنگندانه خمیرهای سیمانی

امولسیون های موم به عنوان مقاوم کننده بتن برابر رطوبت موجب کاهش قابل ملاحظه ای در سرعت جدایی شیرابه از سنگدانه ظرفیت خمیرهای سیمانی می شود. روشن است که برخی امولسیون های موم مقاوم کننده بتن برابر رطوبت نقش مؤثری دارند گرچه که به اندازه پنیونیت مؤثر نیستند.

اثر مقاوم کننده بتن برابر رطوبت بر هیدراتاسیون خمیرهای سیمانی

افزودن مقاوم کننده بتن برابر رطوبت با مبنای اسیدهای استریک، کاپریلیک یا کاپریک، اسیترات ها، یا امولسیون ها موم، هیچ اثری بر خصوصیات گیرش بتن فرآورده های سیمان پرتلند ندارند. با این وجود، نمک های اسید چرب غیر اشباع، مثل الیت ها، اگر چه که بر هیدارتاسیون سیلیکات تری کلسیم اثر گذار نیستند، اثر برجسته ای روی واکنش اترینگیت و مونوسولفات دارند. همچنین این امکان هست که توده کلسیم اکومینات هیدارت با پیوند دوگانه اسیداولئیک شکل بگیرد.

اثرات مقاوم کننده بتن برابر رطوبت روی سیستم مویی خمیرهای سخت شده سیمان پرتلند سخت شده بسته به نسبت آب به سیمان اولیه و میزان سن خمیر سیمان، حاوی یک توزیع اندازه ای حفره ای و مویین می باشد. یک توزیع متداول از شعاع های حفرات در خمیر سیمانی بتن سخت شده حاکی از آن است که اکثریت حفرات در محدوده قطر 06/0 و یک میکرومتر قرار می گیرند. از طریق این حفرات است که آب توسط فشار اعمال شده یا بالاآمدگی مویین عبور می کند، چنانکه در شکل 4. 5 (a) هم نشان داده شده است.

17

در حضور افزودنی های مقاوم کننده بتن برابر رطوبت ، سطوح بتن و سطوح داخلی حفرات یا با یک لایه مولکول ها در حالت استریک اسید و یا دیگر اسیدهای چرب یا با یک لایه به هم پیوسته یا ذرات جداگانه مواد که در حالت موم و قیر و… پوشانده می شود. نتیجه نهایی در هر دو حالت تولید سطوح آب گریز است که زاویه تماس بالایی با آب دارند، چنانکه در شکل 4. 6 نشان داده شده است.

18

فشار p لازم برای نیرو وارد کردن آب به سطح توسط رابطه زیر ارائه می شود:

که r کشش سطحی آب و برابر 72 dyn/cm است،  تقریباً برای سطوح پوشانده شده با موم ها و اسیدهای چرب 120 است، شعاع مویین (0. 5 متر در بزرگترین حالت) است، در نتیجه

تأثیر سطح زاویه تماس زیاد دوگانه است:

1- فشار لازم برای وارد شدن به سطح مثبت است، در نتیجه بالا آمدن مویین باید صفر باشد. در واقع به علت پوشش غیر کامل؛ ممکن است بالاآمدگی اندکی در رطوبت صورت پذیرد اما تا اندازه قابل توجهی در قیاس با یک بتن اصلاح نشده کاهش خواهد یافت.

2- الزام تقریبی 14 متری هد آب برای نفوذ به سطح از طریق بزرگترین قسمت های مویین را می توان به فشار اعمالی توسط اثر قطره باران میانگین در شرایط بادی متنوع مرتبط دانست، چناکه در جدول 4. 5 هم نشان داده شده است.

در نتیجه بتن مقاوم شده برابر رطوبت نباید جذب محسوسی از آب سطح در شرایط بارانی و وزش باد تا 100 کیلومتر از خود نشان دهد.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *