خصوصیات بتن

بتن آماده با کارایی بالا

نتایج حاکی از آن است که در مخلوط های بتن آماده با کارایی بالا با میزان سیمان در بازه متوسط، افزودنی محبوس کننده هوا در بتن آماده ممکن است که موجب افزایش در انحراف استاندارد شود. بنابراین در طراحی مجدد اختلاط برای اینکه دارای میزان سیمان کم تر باشد، ملاحظه کافی باید به اختلاف در انحراف استاندارد داده ها باید انجام شود. یکنواختی افزایش یافته می تواند در بتن آماده با کارایی بالا حاصل گردد چنانچه افزایش در انحراف استاندارد با استفاده نکردن از کاهش های سیمان با پتانسیل کامل توسط مقاومت های 28 روزه میانگین جبران می گردد. شکل 7. 7 داده های آماری برای تست های مقاومت از یک کارخانه بتن آماده را نشان می دهد.

ضریب تغییرات %13/7 حاکی از عملیاتی با یک درجه متوسط کنترل می باشد. با این وجود این آزمایش های مقاومتی تصادفی در طی بتن ریزی پی ، پیاده روها، سواره روها، نمونه ساختمان های متنوع از کاربر جزء بتن آماده گرفته شده است. نتایج اختلاط بتنی تغییر وسیعی در اسلامپ، دانه بندی ماسه، میزان رطوبت، زمان اختلاط و جایی که یک ضریب تغییر بالا (20%) معمولاً پیش بینی می شود را نماش می دهد. اختلاف چشمگیر بین این بتن و بتن معمولی تحویل شده به مصرف کننده به این خاطر است که یک افزودنی کاهنده آب در سرتاسر آن استفاده می شود.
مثال دیگری از اثرات ایجاد شده توسط افزودنی های بتن آماده همچنین در شکل 7. 8 نشان داده می شود. شیب خطوط نشان می دهد که تغییر در اسلامپ از 75 به 175 mm بدون یک افزودنی کاهنده آب مستلزم افزایش در نسبت آب به سیمان 08/0 است. در صورت استفاده از افزودنی، ایجاد تغییر یکسان در اسلامپ، مستلزم افزایش در نسبت آب به سیمان تنها به اندازه 0/50 است که حاکی از این است که بتن ها امکان تغییراتی در اسلامپ می دهند که کمتر از تغییر معمول در آب لازم و نسبت آب به سیمان است.

کارایی بالا یا مقاومت بالا در بتن آماده

بتن های آماده جدید با کارایی بالا به طور فزآینده در حال استفاده در کاربردهای معمولی هستند. از طریق استفاده از اختلاط های پرسیمان با اسلامپ پایین که مستلزم لرزش طولانی یا روش های لرزشی برای تحکیم می باشد، بتن با مقاومت بالا در کاربردهای پیش ساخته و پیش تنیده تولید می شود.
واژه بتن آماده با عملکرد بالا به معنای بتنی است که کارایی بالا، مقاومت بالا، دوام و پایداری دارد. این نوع بتن کارکرد خود را در المان های سازه ای کاملاً مسلح در ساختمان های بلند مرتبه، سکوهای ساحلی، پل های چند دهانه ای بزرگ و روسازی های چند منظوره نشان می دهد. اصول ریز ساختار نهفته ترکیب و خصوصیات بتن با کارایی بالا مرتبط به همگنی پیشرفته، مخصوصاً در ناحیه انتقالی متخلخل و ضعیف می شود که در حد فاصل خمیر سنگدانه موجود است. با متراکم سازی و مقاوم سازی ناحیه انتقالی، خصوصیات بتن می تواند بهبود یابد و ریسک برای ریز ترک خوردگی (و افزایش حاصل در نفوذپذیری) می تواند کاسته شود.

برای مقاوم سازی ناحیه انتقالی بتن، ابتدا بایستی کاهش قابل ملاحظه در مقدار آب اختلاط انجام گیرد. این کار به طور عمده از طریق استفاده از پیمانه های مصرفی بالای یک فوق روان کننده بتن ممکن می شود. برای متراکم سازی، مقاوم سازی و همگنی بیشتر خمیر سیمان هیدراتی و ملات در بتن، شماری از افزودنی های معدنی بتن که دارای ذرات خیلی ریز و سطح مخصوص بالا هستند، همچون فوم سیلیکا تحکیم شده، خاکستر پوسته برنج، خاکستر بادی، سرباره و متاکائولین، مورد استفاده قرار گرفته است. شکل 7. 9 اختلاف در مقاومت های حاصل شده از دو نوع بتن پیش ساخته با بتن سیمان پرتلند را نشان می دهد.

بتن مبنا حاوی یک WRA بدون فوم سیلیکا بود؛ بتن ثانوی هم حاوی یک فوق روان کننده و فوم سیلیکا بود. انتخاب نوع و میزان افزودنی معدنی بتن آماده با کارایی بالا توسط هزینه، واکنش پذیری، کارایی لازم، و تراکم بسته بندی مطلوب تعیین می گردد. افزودنی های معدنی واکنش دهنده همچون فوم سیلیکا زمان عمل آوری لازم برای دستیابی به سطح مطلوب مقاومت را کاهش می دهند، حال آنکه موادی که کمتر واکنش پذیرند مقاومت حرارتی را از طریق پایین آوردن دماهای اوج در طی هیدراتاسیون بهبود می بخشند.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با ” کاربرد بتن آماده” بر روی لینک کلیک کنید.

منبع: کتاب افزودنی های شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *