افزودنی بتن

اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن

ﮐﯿﻔﯿﺖ بتن الیافی

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﻦ اﻟﯿﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

1ـ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ

2ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن

– ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اﻟﯿﺎف در بتن

– ﻣﻬﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و زﺑﺮی ﺳﻄﺢ اﻟﯿﺎف در بتن

3ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺟﻨﺲ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﻮاع اﺷﮑﺎل اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی ﺣﻠﻘﻮی ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﺋﯽ دارد.

روش ﺳﺎﺧﺖ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن

اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن دارای ﺷﮑﻞ و ﻗﻄﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮده و ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر روش زﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد:

– ﮐﺸﯿﺪن و ﺑﺮﯾﺪن ﺳﯿﻢﻫﺎی ﻓﻮﻻدی – اﻟﯿﺎف ﺳﯿﻤﯽ

– ﻧﻮرد و ﺑﺮ ش ورقﻫﺎی ﻓﻮﻻدی – اﻟﯿﺎف ﺑﺮﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﻮاری

– ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺬاب – اﻟﯿﺎف رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی

– ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﻄﺢ ورقﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮاش – اﻟﯿﺎف ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ .

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی

ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺘﻦ اﻟﯿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

– استفاده از اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن برای روﺳﺎزی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ، ﺟﺎده ﻫﺎ و ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ

– استفاده از اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن در تولید ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

– استفاده از اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن در ﮔﺎراژﻫﺎی ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ

– اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن مناسب جهت استفاده در ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮﻧﻬﺎ

– استفاده از اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن در دﯾﻮاره و ﮐﻒ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ

– اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن مناسب جهت ساخت ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

– ساخت درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ و دﯾﻮاره آﻧﻬﺎ با استغاده از اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن

– در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﺼﻮرت ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﯽ از اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن استفاده می گردد .

– استفاده از اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن برای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﯿﺐﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺸﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ و رﯾﺰﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﺮﺗﺎﺑﯽ

– آﺳﻔﺎﻟﺖ اﻟﯿﺎﻓﯽ

– استفاده از اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در ﮐﻒ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺘﻦ، اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺘﻦ آرﻣﮥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺪف از ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در ﺑﺘﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:

ﺗﺴﻄﯿﺢ اﺿﺎﻓﯽ، ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﯾﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺟﺬب اﻧﺮژی

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر:

· ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻨﯽ

· ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزی ﺷﯿﺐ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ و دﯾﻮارﻫﺎی رﯾﺰﺷﯽ

·ﺧﺎﮐﺒﺮدارﯾﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ

· ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و اﯾﺰوﺗﻮپ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻤﮕﻦ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصولات زیر و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

– بتن الیافی 

– الیاف در بتن 

– نگهداری از بتن

– الیاف پلی پروپیلن

– ژل میکروسیلیس الیاف دار

چسب بتن ژله ای الیاف دار

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *