خصوصیات بتن

ﺑﺘﻦ ﺷﻔﺎف ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺑﺘﻦ ﺷﻔﺎف ﯾﮏ ﻣﺎدﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺁب، ﺳـﻴﻤﺎن، ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ ، ﻣﺎﺳـﻪ و ﺷـﻦ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺘﻦ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﭘﺮوژﻩ هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ هـﺎ ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺑﺰرگ و… ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ. ﻓﻴﺒﺮهﺎﯼ ﺷﻴﺸﻪ اﯼ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑـﺮ روﯼ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻓﺸـﺎرﯼ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺘﻦ ﻧﺪارد.

بتن ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف

بتن ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻮدﻩ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ . وﻟـﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اﯾـﻦ ﯾـﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﺎن در دﺳﺖ هنرمندان و ﻣﻌﻤﺎران اﺳﺖ.

بتن ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف اراﺋﻪ دهنده ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎل دهنده ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هـﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . اﯾـﻦ ﻣـﯽ ﺗﻮ اﻧـﺪ ﺑـﺮاﯼ دﯾﻮارهـﺎﯼ داﺧﻠـﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ، روش ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﮕﻔﺮش هﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در هنر ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﺷﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد.

ﻓﻴﺒﺮهای ﻧﻮرﯼ در بتن شفاف

ﺑﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎل دهنده ﻧﻮر ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از رﺷﺘﻪ های ﺷﻴﺸﻪ اﯼ ﻧﻮرﯼ و بتن شفاف ﺻـﺎف ﺷـﺪﻩ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯼ ﺑﻠﻮﮎ ها ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد.

هزاران رﺷﺘﻪ ﺷﻴﺸﻪ اﯼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازﯼ در هر ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻴﺎن دو ﺳـﻄﺢ اﺻـﻠﯽ همه ﺑﻠﻮﮎ ها و بتن شفاف ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺘﻪ ها ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺪود ٤% ﺣﺠـﻢ ﮐﻠـﯽ بتن شفاف ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاء ﺳﺎزﻩ اﯼ در بتن شفاف اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﺑﻠـﻮﮎ هـﺎﯼ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪ ﻩ ﻣﺜﻞ بتن شفاف همگن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺷﻴﺸﻪ اﯼ ﻧﻮر را در دو ﺳﻤﺖ از بتن شفاف هدایت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

مزایای بتن شفاف

ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﻮار ﺑﺎ هر ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ بتن شفاف ﺳﺎﺧﺖ ـ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮر را ﺗـﺎ ٢٠ ﻣﺘـﺮ در ﺳﺮاﺳـﺮ بتن شفافﺑﺪون اﺗﻼف روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل دهد ـ اﮔﺮ از بتن شفاف ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷـﻮد ، ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯼ ﻧﻮر دﻓﺎﺗﺮ و اﻧﺒﺎرها اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد. بتن شفاف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎهش زﯾﺎد در ﻣﻘﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﻴﺘﻪ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮاﯼ ﻧـﻮر ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن هـﺎ ﺷـﻮد ، وﻗﺘـﯽ در روز از ﻧـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. همچنین وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم از ﭘﺮﺗﻮهاﯼ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺧﻮﺷـﺤﺎل ﺗـﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ها دﻻﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺮﺿﻪ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺘﻦ هاﯼ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺷﻔﺎف

بتن شفاف اﻧﺘﻘﺎل دهﻨﺪﻩ ﻧﻮر ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرﯼ ™ Litracon ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ٢٠٠٤ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ٢٧ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺁرن ﻟﻮﺳﻮﻧﺰﯼ اﺑﺪاع ﮔﺮدﯾـﺪ . بتن شفاف ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﻴـﺐ ٩٦% ﺑـﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ٤% ﻓﻴﺒﺮهﺎﯼ ﻧﻮرﯼ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﺑﺮاﯼ هزاره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺁوردﻩ اﺳﺖ.

هم اﮐﻨﻮن بتن شفاف ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ٢١٠٠-٢٤٠٠ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻓﺸـﺎرﯼ بتن شفاف ٥٠ ﻧﻴـﻮﺗﻦ ﺑـﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ٧ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ، ﺳﻴﺎﻩ و ﯾﺎ ﺳـﻔﻴﺪ و ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٦٠٠*٣٠٠ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﺑـﺎ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ٢٥-٥٠٠ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد . از ﻧﻈـﺮ ﺗﺌـﻮرﯼﻓﻴﺒﺮهای ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در بتن شفاف ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر در ﺑﺘﻨﯽ ﺑـﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ٢٠ ﻣﺘـﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . همچنین  اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮرﯼ در اﺟﺰاﯼ ﺑﺎرﺑﺮ ﺳﺎزﻩ اﯼ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﻓﺸـﺎرﯼ و ﮐﺸﺸـﯽ بتن شفاف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﯼ ﺧﻮب ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎهﺎﯾﯽ روﺷﻦ و ﺟﺬاب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت بتن شفاف

ﺑﺘﻦ: ٩٨% ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮرﯼ: ٤% ﭼﮕﺎﻟﯽ: ٢٤٠٠ ـ ٢١٠٠

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎرﯼ بتن شفاف: ٥٠ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸﯽ بتن شفاف: ٧ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﯾﺰ بتن شفاف: ٦٠٠ * ٣٠٠ ﺳﺎﯾﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد بتن شفاف: ٦٠٠ * ٣٠٠

ﺿﺨﺎﻣﺖ بتن شفاف: ٥٠٠ ـ ٢٥

برای آشنایی با محصولات شرکت شیمی بتن بهینه کلیک کنید :

– بتن پاششی

– بتــن الیافی

– بتن ترمی 

– بتن خود متراکم شونده

– بتن پیش تنیده

– بتن ناتراوا یا ضد آب

– بتن آماده با کارایی بالا 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *